Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr FDP/74 8 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Biznesowe
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żuromiński oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: POLFER Sp. z o.o., Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Produkcja Handel Usługi „ADAM” Wyroby Ortopedyczne Adam Nowiński, Asocjacja Techniczna „MIKROPOL” Sp. z o.o. , PHU TV Kablowa „ZATORZE-STARÓWKA” S.C. , Centrum Badan DNA Sp. z o.o., Europejskie Centrum Finansów Robert Surowiec, GLOBEMA , NAWIGACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., PIZZA PUBLISHING , VELKOM W.L.K.M. Kurczuk s.c. Lidia Golianek-Kurczuk,Michał Kurczuk, Krzysztof Kurczuk, Hydro-Vacuum , ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, VILLA OPTICA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.