Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr UTM/84 4 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Plan debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel na Kursy Ze Sprzedaży
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krasnostawski oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, IZOPOL S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, ECO-2, PILSAT S.A. , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, Czasoumawiacz sp. z o.o., Instytut Optyki Stosowanej, Laboratorium Kosmetyczne Anna S.C. Stanisław Kalicki, Anna Smoroń, PRONET Paweł Dudkowski, Zakład Elementów Konstrukcyjnych , ECHO-SON S.A., PROGRA Jolanta Herburtowska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.