Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr RKZ/62 5 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Eventy Integracyjne
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja drutu
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wrocławski oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Oleksy Ośrodek Szkolenia Kierowców OLEKSY S.C., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., „KLICH & KLICH” Spółka jawna, PUT ” KOMA” S.A. , Przedsiębiorstwo Usługowe „TRIAX” , ACTIVE TEXT Sp. z o.o., Fotka.pl Sp. z o.o., Hortico , LBIOTICA Sp. z o.o., POL-DRÓG OLEŚNICA SA, THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., BSC Drukarnia Opakowań , Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA , Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe SARTPOL Grzegorz Soszyński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.