Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr OYW/55 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Plan debata podczas panelu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaWarsztaty Integracyjne
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płoński oraz lubaczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: CRAK – KOFFE S.A., Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , Zakład Urządzeń Technicznych Sp. z o.o., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , Zakład Usługowo-Handlowy T-MONT Marek Mruk, „PROFITUP” , ART-IST Irena Szymczykiewicz-Tyl, Eko Hybres , Holideo Sp. z o.o., OxonTech sp. z o.o., Projektino , Zatorski Krzysztof, Alba Thyment Sp. z o.o., Profarb I Sp. z o.o., Firma handlowo-usługowa Ewa Rzewnicka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.