Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr WRO/94 2 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosądecki oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Fangcun Longxi Metal Products Factory, Viscoplast S.A., „TRANSBUD-KRAKÓW” S.A. , Spółdzielnia Inwalidów „NAPRZÓD” w Krakowie, T.D.K.L. , Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , Adam Morawski i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Clear Display Bożena Drzewińska, KAELMO Rafał Moś, NAMAROL BUDOWA-MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Jacek Kudlański, Ream , Trojanów , ATON-HT , Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Marian Meger, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.