Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr IJEU/99 9 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie seminarium przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich


 • Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Obrona narodowa
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: MAKA JACEK LIMA – SOFT DKJ Stolarka Budowlana Maka Jacek, Żywieckie Zakłady Papiernicze „SOLALI” S.A. , Autogaz A.Z Arkadiusz Zieliński MONTAŻ-SERWIS instalacji gazowych LPG, Firma drogowa BITUMID, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , PETROTEL Sp. z o.o. , Bluerank Sp. z o.o., FRONIMA , Iwona Janowska TELBIT PHU, MAŁYM DRUKIEM.PL , PwC Services Sp. z o.o., Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., „NOVUM” WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński, PRACOWNIA GEODEZYJNA DELTA ADRIAN CICHOŃ, ABR SESTA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.