Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr AKA/42 7 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Audyt sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Wykłady w Beskidach
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wadowicki oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A., Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Ostrowska Telewizja Kablowa OTK Sp. z o.o. , „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Wacław Gojdź , Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Fundacja Aurea Mediocritas, Instytut Włókiennictwa, Larix Janusz Pieła Spółka jawna, Platan , Wydawnictwo M Sp. z o.o. , Gmina Stoczek, PAKT Sp. z o.o., Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.