Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem projektu nr OSM/46 6 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Warsztaty w Warszawie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Działalność prawnicza
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zielonogórski oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Boczoń Jan Firma Remontowo Budowlana, „PEESTE” Sp.z o.o., BONDUELLE Polska Sp. z o.o., myjnie ręczna reda, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , „A.B. BERREN-HANDLOWY” , BLIRT , Europejski Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Laboratorium MSF Sp. z o.o., SPYRA PRIMO POLAND , Województwo Dolnośląskie, EDPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Export Import Edward Dąbrowski, Zakład Techniki Mikroprocesorowej Jerzy Brzeski, Roboty Ziemne Firma Usługowa „KRET”, Biziewski Ryszard

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.