Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr CXH/38 9 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Agenda dyskusja podczas seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Pozostałe sprzątanie
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „POL-MOT” Praszka S.A., Elektrownia „RYBNIK” S.A. , Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-MAŁOPOLSKA sp. z o.o., „Satex” Wojciech Abramowicz, Dariusz Krot , „RONI” Firma handlowo-Usługowa Edmund Rusinek Wroniecka Telewizja Kablowa , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, Ekoaqua , Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, LGC Guział Sp. k., PHU MIRO Mirosław Morgowicz, TimeFrame Software sp. z o.o., Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny dr.n.med. Stanisław Nitek, Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c. Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz”., Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska prowadzący działalnośc gospodarczą w formie spólki cywilnej pod nazwą „4am Architekci”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.