Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr ETM/56 1 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Porządek debata podczas warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Katowicach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żyrardowski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (ZREW S.A.), Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Autogaz – Adam Baran, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie , „ENERGO-SPAW” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych Emil Mikulski, AMP , CETEKOM s.c. Iwona i Ryszard Karolczyk, KGHM ECOREN , NEMESIS Creative Solutions, Proteon Pharmaceuticals , VALUE BASED ADVISORS Sp. z o.o., BMC Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe Anna Kowalczyk, Euroglas PL Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.