Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr FZU/37 1 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Spotkania team building w Szczyrku
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosądecki oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Artur Czech HANDEL HURTOWY I OKREZNY ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI, „Inżynieria Białystok” Sp. z o.o., TOM CARS, F.H.U. MAS-BUD Karol Zacharek, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Systemów RTV i SAT SYSTEM SAT S.C., „BAŁ-SAT” Spółka Cywilna , ALL-AGRO , E-medic Sp. z o.o. , Inter-Global , LEARN UP , SOFT4PM , Zakłądy Urządzeń Kotłowych Stąporków , AHZ Richard Ryszard Lipiński, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, Przedsiębiorstwo Budowlane MAKBUD Maciej Kęszycki

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.