Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr UNZ/64 4 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Karkonoszach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja dywanów i chodników
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Jelenia Góra oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Bank Zachodni S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROF-US Spółdzielnia, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Systemów RTV i SAT SYSTEM SAT S.C., Promontel Sp. z o.o. Projektowanie Montaż Telewizja , 12M , EventLabs Sp. z o.o. , Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , POINT.FM , ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., Lakma Strefa , symulator-biznesu.pl Bartosz Słodkowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLTER” S.Dobosz, D.Kwiecień Spółka Jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.