Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr XWD/81 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Program debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Konferencje w Wiśle
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: olkuski oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: MOT-BUD-KLI Barbara Kurzydlo, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S.A., Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Olsztynie, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telewizja Kablowa „ANTEL” , Arso Polański Sp. z o.o., E-SYNDYK , Glotto Dagmara Adamczak, P.P.H.B. WOJSIAT Dariusz Antoni Wojsiat, SYSTEM WSPOMAGANIA NAUCZANIA , Xi Investment , ALTANOVA, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Moczulska, Piekarnia Tadeusz Guzowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.