Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr GBT/97 3 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Treningi w Szczecinie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: poddębicki oraz m. Białystok

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., KOTLIN Sp. z o.o., MBULANS – literatura i sprzęt medyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. , Centrum Doradztwa Finansowo – Księgowego , DEV-TOM Tomasz Wojnarowski, Interphone Service , MEDIA PŁ , PH PODHALE Sp. z o.o., Travel Office Mangement , Freeconet , TM Technologie Sp. z o.o., „TT-Thermo King” –

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.