Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr RDP/91 9 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Mikołajkach
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010


 • Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność prawnicza
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żarski oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., ORBIS S.A., Domy Towarowe CENTRUM S.A., AUTO DOM BIURO, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, „KOMEX” Izabela Kliszcz Hildenhagen, ALLCinema sp. z o.o., Firma Usługowa KomBIT Michał Sieniawski, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, METAMEDIA TECHNOLOGIES PAWEŁ CYRTA, Servadvice , Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie Tadeusz Rucki, COMPLET CZUPRYNIAK GRZEGORZ , NORSYS sp. z o.o., W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.