Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr XEM/32 2 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Pomocowego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Warsztaty w Częstochowie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Włocławek oraz m. Tychy

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK) S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, BESTJA Sp. z o.o., Śląska Telewizja Kablowa Gliwice Sp. z o.o. , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, Bio-Test , e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY, INTERNATIONAL SHOPPING CENTER , MASTERPRESS S.A., SYGNITY , WAKCYMED , EC Engineering Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.