Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr OEN/69 7 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Kraków oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże” S.A., Elektrim Kable S.A., „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., Piedra Land Polska, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV-SAT w Kozienicach , Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, E-market , GW Interactive Group sp. z o.o., Masterprint XL , PLUMA Sp. z o.o., Werner Janikowo , Easy Access Technology, WARTA GLASS JEDLICE , Rudnik Sp z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.