Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr LTT/35 8 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Plan debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Sudetach
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeziński oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MONTIN” S.A., Fabryka Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” S.A. , „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., Waldemar Wiśniowski , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., Stowarzyszenie „Zbiorcza Antena” , Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., House4Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Millos , PB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, Vlog , Chespa , Zakład Produkcyjny Poly Małgorzata Dorosz, Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.