Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr HYT/16 4 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Spotkania team building w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja gazów technicznych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: pajęczański oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Jinhui Gift-Souvenir Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” Sp. z o.o., Blachownia Holding S.A., Usługi Asenizacyjne Andrzej Lubowicki, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” , Centrum Informatyki ZETO , Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., MINDWIZARD , Prawtech Sp. z o.o., Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych – PREFABRUK – A. Morawski, K. Morawska – Maga Spółka Jawna, Gracomm Przedsiębiorstwo Handlowe Małgorzata Kręźlewicz-Babieczko, PLASTIC FACTORY COBI , OneStep Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.